Λειτουργική Ανάλυση Γονιδίων: από τον Σχεδιασμό στο Έμβιο Σύστημα (ΛΣΕΣ) (Functional analysis of genes: from the design to the living system), με βαρύτητα 5 ECTS, σύνολο ωρών διδασκαλίας 36 + 4 για βιβλιογραφικές παρουσιάσεις φοιτητών + >10 για εξοικείωση με πειραματικούς χειρισμούς και υπολογισμούς στο εργαστήριο

Στόχοι: Κατανόηση μεθόδων και στρατηγικών της σύγχρονης έρευνας μέσα από παραδείγματα ανάπτυξης μοριακών εργαλείων, πρότυπων συστημάτων μελέτης και ολοκληρωμένης ανάλυσης σημαντικών πρωτεϊνών αναφοράς και εξοικείωση με μεθόδους υπολογιστικής και πειραματικής ανάλυσης στο εργαστήριο.

Θεματικές ενότητες: I, Επιλογή, χειρισμοί, τροποποίηση και έκφραση γονιδίων (Gene delineation, manipulation and expression). II, Πρωτεϊνικές λειτουργίες και αλληλεπιδράσεις (Protein function and interactions). III, Παραδείγματα ολοκληρωμένης μελέτης πρωτεϊνών (Comprehensively studied protein paradigms). IV, Εξοικείωση με μεθόδους ανάλυσης στο εργαστήριο (Familiarization with dry and wet laboratory methods). [η ενότητα IV είναι πειραματική και διεξάγεται σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου παράλληλα με τη ροή των παραδόσεων (ενότητες I-III)]

Επιμέρους θέματα και (κατά προσέγγιση) ώρες διδασκαλίας: Ενότητα I: Γενετική και γονιδιωματική μηχανική (4 ώρες), Σχεδιασμοί μεταλλαξιγένεσης (2 ώρες), Genome editing by CRISPR/Cas9 technology (2 ώρες), Βιοπληροφορική ανάλυση γονιδίων (3 ώρες). Ενότητα II: Πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις (4 ώρες), Ποσοτικοποίηση αλληλεπιδράσεων (2 ώρες), Μέθοδοι δομικής-λειτουργικής ανάλυσης (4 ώρες), Ολιστικές προσεγγίσεις στην πρωτεϊνική ανάλυση (OMICS) (3 ώρες), Οργανισμοί-μοντέλα – παραδείγματα (4 ώρες). Ενότητα III: Ενδοκυτταρικές πρωτεΐνες: Κινάσες ή p53 (2 ώρες), Μεμβρανικές πρωτεΐνες: GPCRs ή SLCs (2 ώρες). Ενότητα IV: Βάσεις και εργαλεία ανάλυσης δεδομένων (2 ώρες), Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων (4 ώρες), Πειραματικοί χειρισμοί και υπολογισμοί στο εργαστήριο (>10 ώρες, σε εργαστήρια)

Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης: http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1815

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com