Κυτταρική Αύξηση, Διαφοροποίηση και Καρκίνος (ΚΑΔΚ) (Cell growth, differentiation and cancer), με βαρύτητα 5 ECTS, σύνολο ωρών διδασκαλίας 36 + 4 για βιβλιογραφικές παρουσιάσεις φοιτητών

Στόχοι: Κατανόηση σημαντικών πλευρών της καρκινογένεσης και εξέλιξης του καρκίνου (γενετική/επιγενετική, ανοσία και καρκίνος, νεοπλασματική αγγειογένεση) με έμφαση σε σύγχρονα θέματα που αποτελούν ερευνητικό αντικείμενο μελών του Προγράμματος.

Θεματικές ενότητες: I, Μοριακή βάση και διαταραχές στον καρκίνο (Molecular basis and aberrations in cancer). II, Ανοσολογικό σύστημα και καρκίνος (Immune system and cancer). III, Αγγειογένεση και καρκίνος (Angiogenesis in cancer). IV, Αντικαρκινικές θεραπείες και διάγνωση (Anticancer strategies and diagnostics)

Επιμέρους θέματα και (κατά προσέγγιση) ώρες διδασκαλίας: Ενότητα I: Γενετικές αλλαγές και καρκίνος (3 ώρες), Βασικές αρχές παθολογοανατομικής προσέγγισης των νεοπλασμάτων (2 ώρες), Μοριακές διαταραχές (παθογενετικοί μηχανισμοί, γενετικές και επιγενετικές διαταραχές) καρκινωμάτων (2 ώρες), λεμφωμάτων (2 ώρες), σαρκωμάτων (2 ώρες), μελανωμάτων (2 ώρες), Καρκίνος και επιγενετική (2 ώρες), Ετερογένεια των καρκινικών κυττάρων και καρκινικά βλαστικά κύτταρα (2 ώρες), Γενετικοί και επιγενετικοί δείκτες καρκίνου (2 ώρες), Καρκινικοί δείκτες και σύγχρονες τεχνολογίες γονιδιωματικής (2 ώρες). Ενότητα II: Ανοσία και καρκίνος (3 ώρες), Θεμελιώδεις αρχές της καρκινογένεσης (hallmarks of cancer) (2 ώρες), Μοριακοί μηχανισμοί διασύνδεσης προ-φλεγμονωδών καταστάσεων και καρκίνου (2 ώρες). Ενότητα III: Μοριακοί μηχανισμοί νεοπλασματικής αγγειογένεσης και μετάστασης (6 ώρες). Ενότητα IV: Αντικαρκινικές θεραπείες και διάγνωση (4 ώρες)

Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης: http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1814

Περίγραμμα μαθήματος MKBB103

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com