Βιολογία των Βλαστικών Κυττάρων και Εφαρμογές στην Αναγεννητική Ιατρική (ΒΒΑΙ) (The biology of stem cells and applications in regenerative medicine), με βαρύτητα 5 ECTS, σύνολο ωρών διδασκαλίας 45 + 4 για βιβλιογραφικές παρουσιάσεις φοιτητών

Στόχοι: Εμβάθυνση στην κατανόηση βασικών αρχών της σύγχρονης βιολογίας μέσα από τη μελέτη των βλαστικών κυττάρων και κατανόηση μιας από τις πιο σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις προερχόμενης από το πεδίο της βιοτεχνολογίας υγείας.

Θεματικές ενότητες: I, Βιολογικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά βλαστικών κυττάρων (Types and properties of stem cells). IIΑ, Κατευθυνόμενη διαφοροποίηση βλαστικών κυττάρων in vitro (Directed stem cell differentiation in vitro). ΙΙΒ, Εφαρμογές στην Αναγεννητική Ιατρική (Applications in regenerative medicine)

Επιμέρους θέματα και (κατά προσέγγιση) ώρες διδασκαλίας: Ενότητα I: Γονιμοποίηση και προ-εμφυτευτική ανάπτυξη / ολοδυναμία (2 ώρες), Μετεμφυτευτική ανάπτυξη – οργανογένεση (2 ώρες), Κύτταρα της βλαστοκύστης / πολυδυναμία (pluripotency) (1 ώρα), Απομόνωση και καλλιέργεια εμβρυονικών βλαστικών κυττάρων (1 ώρα), Μέθοδοι ελέγχου πολυδυναμίας (1 ώρα), Πρόδρομα γαμετοκύτταρα (1 ώρα), Αυτο-ανανέωση / κυτταρικός κύκλος (1 ώρα), Συνθήκες διατήρησης αυτο-ανανέωσης / πολυδυναμίας in vitro (2 ώρες), Το γονιδιακό ρυθμιστικό δίκτυο των εμβρυονικών βλαστικών κυττάρων (2 ώρες), Το επιγενετικό τοπίο των εμβρυονικών βλαστικών κυττάρων (2 ώρες), Οι σηματοδοτικές οδοί των εμβρυονικών βλαστικών κυττάρων (2 ώρες), Η μετάβαση από την πολυδυναμία στην πλειο/ολιγοδυναμία (2 ώρες), Επαναπρογραμματισμός σωματικών κυττάρων / επαγόμενα βλαστικά κύτταρα (2 ώρες), «Πλαστικότητα» / δια-διαφοροποίηση (1 ώρα), Βλαστικά κύτταρα ενηλίκου / Θώκος (niche) (2 ώρες), Καρκινικά «βλαστικά κύτταρα» (2 ώρες). Ενότητα IIA: Διαφοροποίηση εμβρυονικών βλαστικών κυττάρων προς διάφορες κατευθύνσεις / μεταβατικά στάδια (2 ώρες), Διαφοροποίηση βλαστικών κυττάρων ενηλίκου / πρόδρομοι (2 ώρες), Σηματοδοτικές οδοί και ιστο-ειδική διαφοροποίηση (2 ώρες), In vitro διαφοροποίηση και εξαλλαγή (1 ώρα). Ενότητα IIB: Εγγενής αναγεννητική ικανότητα ιστών (1 ώρα), Παραγωγή ιστών ex vivo, οργανοειδή (2 ώρες), Ικριώματα / μηχανική ιστών (2 ώρες), Αυτόλογα μοσχεύματα (1 ώρα), Κυτταρική θεραπεία υποκατάστασης (1 ώρα), Κυτταρική θεραπεία κακοηθειών (2 ώρες)

Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης: http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1813

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com