Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην περιοχή της Μοριακής-Κυτταρικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. Σκοπός του Προγράμματος είναι η προετοιμασία άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων για σταδιοδρομία στη βιολογική/βιοϊατρική και βιοτεχνολογική έρευνα, εκπαίδευση, δημόσιες υπηρεσίες ή στον παραγωγικό τομέα.

Εισακτέοι

Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου αναγνωρισμένων πανεπιστημίων της αλλοδαπής στα αντικείμενα Ιατρικής, Βιολογίας, Γενετικής, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Κυτταρικής Βιολογίας, Κτηνιατρικής, Γεωπονικής, Φαρμακευτικής, Χημείας, Πληροφορικής, Φυσικής, Μαθηματικών, Στατιστικής, ή άλλων συναφών ειδικοτήτων, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Για τους πτυχιούχους ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Ανακοινώσεις

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο ΔΔΠΜΣ (2021-2022) .

- Δημιουργία μέσου κοινωνικής δικτύωσης για ενημέρωση σχετικά με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα από φοιτητές του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. https://www.instagram.com/mcbb_msc/ .

Επισκόπηση του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Πτυχίο:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία

 

Διάρκεια:

3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

 

Αριθμός εισακτέων:

10 φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο

 

Γλώσσα: Ελληνικά

 

Δίδακτρα:

Φοίτηση ΧΩΡΙΣ δίδακτρα

 

ΦΕΚ:

Απόφαση αριθ. 14597, ΦΕΚ 1808/τ. Β΄/21-5-2018

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com