Βιοτεχνολογικά Προϊόντα και Εφαρμογές (ΒΠΕ) (Biotechnological products and applications), με βαρύτητα 5 ECTS, σύνολο ωρών διδασκαλίας 40 + 4 για βιβλιογραφικές παρουσιάσεις φοιτητών

Στόχοι: Εξοικείωση με τις διαφορετικές κατευθύνσεις και προσεγγίσεις στο ευρύτερο πεδίο της Βιοτεχνολογίας και κατανόηση της διασύνδεσης της εφαρμοσμένης βιοτεχνολογίας με την βασική μοριακή-κυτταρική βιολογική έρευνα.

Θεματικές ενότητες: I, Μικροβιακή Βιοτεχνολογία (Microbial Biotechnology). II, Ενζυμική Βιοτεχνολογία (Enzyme Biotechnology). III, Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (Genetically Modified Organisms)

Επιμέρους θέματα και (κατά προσέγγιση) ώρες διδασκαλίας: Ενότητα I: Εισαγωγή. Μικροβιακή παραγωγή βιομάζας (2 ώρες), Οριζόντια γονιδιακή μεταφορά (2 ώρες), Διαφυγή γενετικού υλικού στο περιβάλλον: κίνδυνοι, ασφαλιστικές δικλείδες, νομοθεσία (1 ώρα), Γενετικά τροποποιημένα βακτήρια (2 ώρες), Μικροβιακή παραγωγή πρωτογενών μεταβολιτών (οργανικά οξέα, αμινοξέα) (3 ώρες), Μικροβιακή παραγωγή δευτερογενών μεταβολιτών υψηλής αξίας (3 ώρες), Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία: Μικροβιακή αποδόμηση ξενοβιοτικών (3 ώρες). Ενότητα II: Πρωτεΐνες ως βιοτεχνολογικά προϊόντα. Ενζυμική κινητική (2 ώρες), Λευκή Βιοτεχνολογία: ένζυμα ως εργαλεία για βιομηχανική παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας (3 ώρες), Νανοβιοτεχνολογία: ένζυμα και νανοβιοκαταλυτικά συστήματα για βιοδραστικά/θεραπευτικά προϊόντα (3 ώρες), Σχεδιασμός αντιμικροβιακών πεπτιδίων (2 ώρες), Σχεδιασμός/ανάπτυξη βιοδιεργασιών – βιοαντιδραστήρες (6 ώρες). Ενότητα III: Διαγονιδιακά ζώα (3 ώρες), Διαγονιδιακά φυτά (2 ώρες), Αλληλεξάρτηση φυτών-μικροοργανισμών (2 ώρες)

Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης: http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1816

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com