Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην περιοχή της Μοριακής-Κυτταρικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. Σκοπός του Προγράμματος είναι η προετοιμασία άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων για σταδιοδρομία στη βιολογική/βιοϊατρική και βιοτεχνολογική έρευνα, εκπαίδευση, δημόσιες υπηρεσίες ή στον παραγωγικό τομέα.

Εισακτέοι

Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου αναγνωρισμένων πανεπιστημίων της αλλοδαπής στα αντικείμενα Ιατρικής, Βιολογίας, Γενετικής, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Κυτταρικής Βιολογίας, Κτηνιατρικής, Γεωπονικής, Φαρμακευτικής, Χημείας, Πληροφορικής, Φυσικής, Μαθηματικών, Στατιστικής, ή άλλων συναφών ειδικοτήτων, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Για τους πτυχιούχους ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση για την εγγραφή των επιτυχόντων φοιτητών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. "Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία" του κύκλου σπουδών που ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Επισκόπηση του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Πτυχίο:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία

 

Διάρκεια:

3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

 

Αριθμός εισακτέων:

10 φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο

 

Γλώσσα: Ελληνικά

 

Δίδακτρα:

Φοίτηση ΧΩΡΙΣ δίδακτρα

 

ΦΕΚ:

Απόφαση αριθ. 14597, ΦΕΚ 1808/τ. Β΄/21-5-2018

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com